Treść ankiety badawczej dot. blokady przez KNF dla nowego zrzeszenia

Ankieta dot. badania opinii środowiskowej nt. blokady KNF dla utworzenia nowego zrzeszenia PBA zawiera jedynie dwa punkty: Respondent jest pytany o to, czy jego zdaniem wspomniana decyzja Komisji była słuszna, czy niesłuszna (może ew. wyrazić opinię, iż nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania). Ponadto respondent jest proszony o krótkie uzasadnienie odpowiedzi udzielonej na pytanie z p. 1. Ankietę znaleźć można na portalu BS BLOG („Ankieta badawcza OBBS” w menu głównym portalu). Ankieta jest anonimowa, nie wymaga ujawniania tożsamości respondenta. Tu link do strony ankiety: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/contact/

Czytaj

Ocena wsparcia Banków zrzeszających w procesach zakupowych rozwiązań i systemów IT – wnioski i podsumowanie

Ocena wsparcia Banków zrzeszających w procesach zakupowych rozwiązań i systemów IT Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w stosunkowo rzadkich przypadkach BS-y oceniają wsparcie Banków zrzeszających w dyskutowanej materii wysoko. Większość ocen jest średnia (60%), zaś na drugim miejscu plasują się oceny niskie (33%). Jedynie 7% badanych ocenia wsparcie Banków zrzeszających wysoko. Wyniki badań znalazły też potwierdzenie w wywiadach środowiskowych; zdecydowana większość rozmówców nie wypowiada się zbyt pochlebnie o rekomendacjach zakupowych, czy o cenach prezentowanych przez Banki zrzeszające. Nierzadkie są opinie mówiące, iż oferty zrzeszeniowe wskazują na…

Czytaj

Odsetek zakupów rozwiązań i systemów IT realizowanych za pośrednictwem Banków zrzeszających

Jedną z kwestii poddanych badaniu było to, jak dużą cześć zakupów rozwiązań i systemów IT realizują BS-y za pośrednictwem Banków zrzeszających. Respondenci poproszeni zostali o dokonanie oszacowań kwotowych poziomu zakupów – należy więc podkreślić, że przytoczone poniżej dane nie mają charakteru precyzyjnych informacji księgowych, a są jedynie ich pewnymi przybliżeniami. Nie ma to jednak większego wpływu na ogólną ocenę stopnia, w jakim BS-y kupują produkty i usługi IT za pośrednictwem Banków zrzeszających. Wedle oszacowań personelu IT Banków Spółdzielczych, jedynie niewiele ponad 4% zakupów (ujęcie kwotowe) jest realizowane za pośrednictwem Banków…

Czytaj

Zakupy IT – ceny wynegocjowywane przez Banki zrzeszające

Kolejny zagadnieniem, poddanym badaniu, był poziom cen, jakie Banki zrzeszające wynegocjowują u dostawców IT. Respondentom zadano następujące pytanie badawcze: Pytanie badawcze: Czy w Pani / Pana opinii, Bankom zrzeszającym udaje się wynaeocjować dobre ceny u dostawców IT? Rozkład odpowiedzi udzielonych w zrzeszeniu BPS: Tak (%) Nie (%) Trudno powiedzieć (%) 25 50 25 Tak więc, wśród respondentów, którzy udzielili odpowiedzi „Tak” lub „Nie”, 2/3 jest zdania, że Bankowi zrzeszającemu nie udaje się wynegocjować dobrych cen u dostawców IT. Rozkład odpowiedzi udzielonych w zrzeszeniu SGB: Tak (%) Nie (%) Trudno powiedzieć…

Czytaj

Zrzeszeniowe rekomendacje dostawców IT

W niektórych przypadkach, Banki zrzeszające rekomendują BS-om określonych dostawców IT. Zbadano, jak przedstawiciele komórek IT Banków Spółdzielczych, oceniają jakość tych rekomendacji. Pytanie badawcze zostało sformułowane w sposób następujący: Pytanie badawcze: Banki zrzeszające czasami rekomendują określonych dostawców IT; jak Pani / Pan ocenia wybór dostawców, dokonywany przez Banki zrzeszające? – w skali od 1 do 6 (1 – fatalnie, …, 6 – wyśmienicie)? Uzyskano następujący rozkład ocen (łącznie, w obu zrzeszeniach): ocena niska (1-2 p.) – 35% badanych, ocena średnia (3-4 p.) – 51% badanych, ocena wysoka (5-6 p.) – 14%…

Czytaj

Centralizacja IT – wnioski, podsumowanie badań

Niebezpieczeństwo zunifikowanego systemu Opierając się na przedstawionych powyżej wynikach badań, można wysnuć następującą konkluzję: pozycja Banków Spółdzielczych wobec dostawców systemów core’owych opiera się na projekcji możliwości zmiany systemu. Ta projekcja nie musi się zrealizować, ale świadomość zarówno dostawcy, jak i Banku, że w razie braku pomyślnego przebiegu współpracy, dostawca może być wymieniony na innego, jest naturalnym mechanizmem zmuszającym dostawców do zabiegania o przychylność Banku. Ten właśnie naturalny mechanizm istnienia konkurencji, istnienia możliwości wyboru, możliwości zmiany, realizuje wolnorynkowy model optymalizujący relację jakość – cena. Dostawcy systemów core’owych muszą konkurować ceną i…

Czytaj

Relacja zarząd – służby IT, a kwestia centralizacji

Ankietowani przedstawiciele bankowych służb IT zostali, w ramach badania, poproszeni o wyrażenie opinii na temat tego, czy ich zdaniem, zarządy Banków, w których pracują, są zwolennikami, czy przeciwnikami centralizacji. Należy podkreślić, że nie są to ustalenia pochodzące bezpośrednio od zarządów (takie badania są w planach), a oparte na subiektywnym odbiorze bankowych informatyków. Należy tu podkreślić, że celem badania było w dużym stopniu ustalenie, czy służby IT i zarządy dzielą się świadomością i opiniami na temat funcjonowania w Banku obszaru informatyki. W szczególności zadano informatykom pytanie, czy zarządy, w kwestii centralizacji,…

Czytaj

Centralizacja a stanowiska pracy w komórkach IT

W odniesieniu do kwestii, czy ewentualna centralizacja systemów core’owych w zrzeszeniach stanowi zagrożenie dla stanowisk pracy bankowych informatyków, opinie są podzielone mniej więcej po połowie. 52% ankietowanych przedstawicieli służb IT Banków Spółdzielczych uważa, że centralizacja nie stanowi żadnego zagrożenia dla ich pracy, natomiast pozostałe 48% respondentów ma odmienne zdanie. Podobny rozkład kształtuje się we wszystkich trzech badanych populacjach. Poniższa tabela przedstawia wyniki szczegółowe badania: Pytanie badawcze: Czy ewentualna centralizacja jest zagrożeniem dla stanowiska pracy bankowego informatyka – T/N? Najsilniej obawy, związane z własnym stanowiskiem pracy, reprezentują przedstawiciele zrzeszania PBA (60%…

Czytaj

Program „Głosu IOD Banków Spółdzielczych”

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji. 10:00 – 10:15 Otwarcie „Głosu Inspektorów Ochrony Danych” 10:15 – 10:45 dr Joanna Łuczak – Tarka (Uniwersytet Łódzki) – Inspektor Ochrony Danych Osobowych w wytycznych Grupy Roboczej Art. 29. 10:45 – 11:15 dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – Realizacja obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO. 11:15 – 11:45 dr inż. Albert Sadowski (Kerberos OCHRONA INFORMACJI oraz Akademia Koźmińskiego w Warszawie) – Niejasności i słabe strony unijnego Rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO) i jak sobie z nimi radzić? 11:45 – 12:00…

Czytaj