Nowe badanie Fundacji Naukowej OBBS

Fundacja Naukowa „Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” realizuje nowe badanie środowiskowe. Tematem badania jest opinią środowiska BS-owców nt. zablokowania przez Komisję Nadzoru Finansowego inicjatywy ok. 50 Banków Spółdzielczych, polegającej na podjęciu próby utworzenia wokół Polskiego Banku Apeksowego S.A. nowego zrzeszenia.  Inicjatywa ta została zablokowana przez Komisję decyzją z dn. 27 listopada 2018. Fakt ten wywołał wiele kontrowersji i sprzecznych opinii w środowisku. Celem badania jest sprawdzenie, jak środowiskowa opinia publiczna ustosunkowała się do wspomnianej decyzji KNF.

Czytaj

Treść ankiety badawczej dot. blokady przez KNF dla nowego zrzeszenia

Ankieta dot. badania opinii środowiskowej nt. blokady KNF dla utworzenia nowego zrzeszenia PBA zawiera jedynie dwa punkty: Respondent jest pytany o to, czy jego zdaniem wspomniana decyzja Komisji była słuszna, czy niesłuszna (może ew. wyrazić opinię, iż nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania). Ponadto respondent jest proszony o krótkie uzasadnienie odpowiedzi udzielonej na pytanie z p. 1. Ankietę znaleźć można na portalu BS BLOG („Ankieta badawcza OBBS” w menu głównym portalu). Ankieta jest anonimowa, nie wymaga ujawniania tożsamości respondenta. Tu link do strony ankiety: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/contact/

Czytaj

Ocena wsparcia Banków zrzeszających w procesach zakupowych rozwiązań i systemów IT – wnioski i podsumowanie

Ocena wsparcia Banków zrzeszających w procesach zakupowych rozwiązań i systemów IT Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w stosunkowo rzadkich przypadkach BS-y oceniają wsparcie Banków zrzeszających w dyskutowanej materii wysoko. Większość ocen jest średnia (60%), zaś na drugim miejscu plasują się oceny niskie (33%). Jedynie 7% badanych ocenia wsparcie Banków zrzeszających wysoko. Wyniki badań znalazły też potwierdzenie w wywiadach środowiskowych; zdecydowana większość rozmówców nie wypowiada się zbyt pochlebnie o rekomendacjach zakupowych, czy o cenach prezentowanych przez Banki zrzeszające. Nierzadkie są opinie mówiące, iż oferty zrzeszeniowe wskazują na…

Czytaj

Odsetek zakupów rozwiązań i systemów IT realizowanych za pośrednictwem Banków zrzeszających

Jedną z kwestii poddanych badaniu było to, jak dużą cześć zakupów rozwiązań i systemów IT realizują BS-y za pośrednictwem Banków zrzeszających. Respondenci poproszeni zostali o dokonanie oszacowań kwotowych poziomu zakupów – należy więc podkreślić, że przytoczone poniżej dane nie mają charakteru precyzyjnych informacji księgowych, a są jedynie ich pewnymi przybliżeniami. Nie ma to jednak większego wpływu na ogólną ocenę stopnia, w jakim BS-y kupują produkty i usługi IT za pośrednictwem Banków zrzeszających. Wedle oszacowań personelu IT Banków Spółdzielczych, jedynie niewiele ponad 4% zakupów (ujęcie kwotowe) jest realizowane za pośrednictwem Banków…

Czytaj

Zakupy IT – ceny wynegocjowywane przez Banki zrzeszające

Kolejny zagadnieniem, poddanym badaniu, był poziom cen, jakie Banki zrzeszające wynegocjowują u dostawców IT. Respondentom zadano następujące pytanie badawcze: Pytanie badawcze: Czy w Pani / Pana opinii, Bankom zrzeszającym udaje się wynaeocjować dobre ceny u dostawców IT? Rozkład odpowiedzi udzielonych w zrzeszeniu BPS: Tak (%) Nie (%) Trudno powiedzieć (%) 25 50 25 Tak więc, wśród respondentów, którzy udzielili odpowiedzi „Tak” lub „Nie”, 2/3 jest zdania, że Bankowi zrzeszającemu nie udaje się wynegocjować dobrych cen u dostawców IT. Rozkład odpowiedzi udzielonych w zrzeszeniu SGB: Tak (%) Nie (%) Trudno powiedzieć…

Czytaj

Zrzeszeniowe rekomendacje dostawców IT

W niektórych przypadkach, Banki zrzeszające rekomendują BS-om określonych dostawców IT. Zbadano, jak przedstawiciele komórek IT Banków Spółdzielczych, oceniają jakość tych rekomendacji. Pytanie badawcze zostało sformułowane w sposób następujący: Pytanie badawcze: Banki zrzeszające czasami rekomendują określonych dostawców IT; jak Pani / Pan ocenia wybór dostawców, dokonywany przez Banki zrzeszające? – w skali od 1 do 6 (1 – fatalnie, …, 6 – wyśmienicie)? Uzyskano następujący rozkład ocen (łącznie, w obu zrzeszeniach): ocena niska (1-2 p.) – 35% badanych, ocena średnia (3-4 p.) – 51% badanych, ocena wysoka (5-6 p.) – 14%…

Czytaj

Centralizacja IT – wnioski, podsumowanie badań

Niebezpieczeństwo zunifikowanego systemu Opierając się na przedstawionych powyżej wynikach badań, można wysnuć następującą konkluzję: pozycja Banków Spółdzielczych wobec dostawców systemów core’owych opiera się na projekcji możliwości zmiany systemu. Ta projekcja nie musi się zrealizować, ale świadomość zarówno dostawcy, jak i Banku, że w razie braku pomyślnego przebiegu współpracy, dostawca może być wymieniony na innego, jest naturalnym mechanizmem zmuszającym dostawców do zabiegania o przychylność Banku. Ten właśnie naturalny mechanizm istnienia konkurencji, istnienia możliwości wyboru, możliwości zmiany, realizuje wolnorynkowy model optymalizujący relację jakość – cena. Dostawcy systemów core’owych muszą konkurować ceną i…

Czytaj

Relacja zarząd – służby IT, a kwestia centralizacji

Ankietowani przedstawiciele bankowych służb IT zostali, w ramach badania, poproszeni o wyrażenie opinii na temat tego, czy ich zdaniem, zarządy Banków, w których pracują, są zwolennikami, czy przeciwnikami centralizacji. Należy podkreślić, że nie są to ustalenia pochodzące bezpośrednio od zarządów (takie badania są w planach), a oparte na subiektywnym odbiorze bankowych informatyków. Należy tu podkreślić, że celem badania było w dużym stopniu ustalenie, czy służby IT i zarządy dzielą się świadomością i opiniami na temat funcjonowania w Banku obszaru informatyki. W szczególności zadano informatykom pytanie, czy zarządy, w kwestii centralizacji,…

Czytaj

Centralizacja a stanowiska pracy w komórkach IT

W odniesieniu do kwestii, czy ewentualna centralizacja systemów core’owych w zrzeszeniach stanowi zagrożenie dla stanowisk pracy bankowych informatyków, opinie są podzielone mniej więcej po połowie. 52% ankietowanych przedstawicieli służb IT Banków Spółdzielczych uważa, że centralizacja nie stanowi żadnego zagrożenia dla ich pracy, natomiast pozostałe 48% respondentów ma odmienne zdanie. Podobny rozkład kształtuje się we wszystkich trzech badanych populacjach. Poniższa tabela przedstawia wyniki szczegółowe badania: Pytanie badawcze: Czy ewentualna centralizacja jest zagrożeniem dla stanowiska pracy bankowego informatyka – T/N? Najsilniej obawy, związane z własnym stanowiskiem pracy, reprezentują przedstawiciele zrzeszania PBA (60%…

Czytaj