„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: wprowadzenie i teza badań

Badanie przeprowadzone przez Fundację Naukową – Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą dotyczyło opinii przedstawicieli Banków Spółdzielczych nt. odmownej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie utworzenia nowego Zrzeszenia. Otóż, decyzją z dn. 27 listopada 2018 r., KNF zablokowała inicjatywę stworzenia przez ok. 60 Banków Spółdzielczych nowego Zrzeszenia, jakie planowano zbudować wokół nowo powstałego Polskiego Banku Apeksowego S.A.. W okresie luty – kwiecień 2019 przeprowadzono wśród przedstawicieli Banków Spółdzielczych anonimową ankietę badawczą służącą do zebrania opinii środowiska BS-ów na temat wspomnianej decyzji KNF. Ankietę wypełniło 80 respondentów. Następnie opracowano statystycznie wyniki,…

Czytaj

„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: odsetek zwolenników i przeciwników decyzji KNF

Ankieta badawcza zawierająca m.in. pytanie: Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA? została wypełniona przez 80 respondentów. Uzyskano następujący rozkład odpowiedzi: TAK, była słuszna NIE, nie była słuszna Nie mam zdania Odsetek odpowiedzi: 45,00% 51,25% 3,75% Liczba odpowiedzi: 36 41 3 Z powyższego wynika, że środowisko Banków Spółdzielczych jest mniej więcej po połowie podzielone na:  zwolenników decyzji KNF,  przeciwników decyzji KNF. Część respondentów podała również uzasadnienia swoich stanowisk. Uzasadnienia te były przedmiotem analizy, której wyniki zamieszczono w…

Czytaj

„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia stanowisk respondentów wobec decyzji KNF

W wyniku analizy, uzasadnienia podane przez respondentów, dotyczące udzielonych odpowiedzi na pytanie odnośnie słuszności decyzji KNF z dnia 27 listopada 2018 blokującej możliwość powstania nowego Zrzeszenia, zostały podzielone na dwie zasadnicze grupy:  uzasadnienia pozytywnej oceny decyzji KNF,  uzasadnienia negatywnej oceny decyzji KNF. Następnie, w każdej w w/w grup dokonano klasyfikacji podanych argumentów w formie trzech kategorii tematycznych: 1. uzasadnienia o charakterze ekonomicznym, 2. uzasadnienia o charakterze organizacyjno – strategicznym, 3. uzasadnienia o charakterze formalno – prawnym. W kolejnych publikach przedstawiono syntetyczne ujęcie dyskutowanych uzasadnień.

Czytaj

„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia pozytywnej oceny decyzji KNF

Argumenty ekonomiczne Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej pozytywnej oceny decyzji KNF – o charakterze ekonomicznym: Istnieją obawy co do wydolności ekonomicznej nowego Banku zrzeszającego i całego Zrzeszenia. Obawy te dotyczą poziomu kapitału zaangażowanego do utworzenia nowej struktury oraz kondycji Banków Spółdzielczych ją tworzących (która to kondycja oceniana jest jako generalnie słaba). Predykowanym rozwojem sytuacji byłoby zaistnienie konieczności zewnętrznego przejęcia i dofinansowania nowego Banku zrzeszającego. Stworzenie nowego Zrzeszenia spowodowałoby, że – w sposób naturalny – zmniejszyłaby się liczba Banków pozostających w dotychczasowych zrzeszeniach, a więc podmiotów zobligowanych do permanentnego od kilku…

Czytaj

„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia negatywnej oceny decyzji KNF

Argumenty ekonomiczne Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej negatywnej oceny decyzji KNF – o charakterze ekonomicznym: Decyzja KNF blokująca możliwość utworzenia nowego Zrzeszenia podjęta została z naruszeniem prawa, a kluczową, ukrytą przesłanką tej decyzji była próba ratowania Banku Zrzeszającego BPS S.A.. KNF wykazała niekonsekwencję wydając zgodę na utworzenie nowego Banku zrzeszającego, a następnie blokując możliwość utworzenia wokół tego Banku Zrzeszenia. KNF nie dotrzymała obowiązujących w procedurze terminów, przez co decyzja jest niepraworządna. Zaistniała sytuacja, w której prawnie dozwolone możliwości zrzeszania się Banków Spółdzielczych zostały ograniczone bezprawnymi działaniami KNF i UKNF. Bezprawność…

Czytaj

„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia braku opinii w sprawie decyzji KNF

Wśród trzech respondentów, którzy nie mieli opinii w sprawie decyzji KNF, tylko jedna osoba podała uzasadnienie swojego stanowiska. Miało ono następujące brzmienie: „Moim zdaniem nie można mówić o słuszności decyzji KNF w sprawie odmowy na rozpoczęcie działalności Polskiego Banku Apeksowego S.A.. Rozważenie tej kwestii byłoby możliwe po zapoznaniu się z dokumentem decyzji KNF z dnia 27 listopada 2018 roku. Z komunikatu KNF wydanego w tej sprawie dowiadujemy się, że PBA S.A. nie spełnił trzech z czterech warunków wydania takiej decyzji. Skoro PBA S.A. był przygotowany do rozpoczęcia działalności a decyzja…

Czytaj

„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: wnioski i podsumowania

Z przeprowadzonych badań wynika, iż środowisko Banków Spółdzielczych jest mniej więcej po połowie podzielone na zwolenników i przeciwników decyzji KNF z dn. 27 listopada 2018 r. blokującej inicjatywę stworzenia przez ok. 50 Banków Spółdzielczych nowego Zrzeszenia wokół nowo powstałego Banku PBA S.A.. Z pewnością wśród przeciwników dyskutowanej decyzji znaleźli się ci, którzy byli uczestnikami inicjatywy utworzenia nowego Zrzeszenia. Pozostałą część tej grupy zapewne tworzą ci, którzy wprawdzie w inicjatywie tworzenia nowego Zrzeszenia nie uczestniczyli (z różnych względów), ale byli jej sympatykami. Z kolei, wśród zwolenników decyzji KNF z pewnością są…

Czytaj

Nowe badanie Fundacji Naukowej OBBS

Fundacja Naukowa „Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą” realizuje nowe badanie środowiskowe. Tematem badania jest opinią środowiska BS-owców nt. zablokowania przez Komisję Nadzoru Finansowego inicjatywy ok. 50 Banków Spółdzielczych, polegającej na podjęciu próby utworzenia wokół Polskiego Banku Apeksowego S.A. nowego zrzeszenia.  Inicjatywa ta została zablokowana przez Komisję decyzją z dn. 27 listopada 2018. Fakt ten wywołał wiele kontrowersji i sprzecznych opinii w środowisku. Celem badania jest sprawdzenie, jak środowiskowa opinia publiczna ustosunkowała się do wspomnianej decyzji KNF.

Czytaj