„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia pozytywnej oceny decyzji KNF

Argumenty ekonomiczne

Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej pozytywnej oceny decyzji KNF – o charakterze ekonomicznym:

 1. Istnieją obawy co do wydolności ekonomicznej nowego Banku zrzeszającego i całego Zrzeszenia. Obawy te dotyczą poziomu kapitału zaangażowanego do utworzenia nowej struktury oraz kondycji Banków Spółdzielczych ją tworzących (która to kondycja oceniana jest jako generalnie słaba). Predykowanym rozwojem sytuacji byłoby zaistnienie konieczności zewnętrznego przejęcia i dofinansowania nowego Banku zrzeszającego.
 2. Stworzenie nowego Zrzeszenia spowodowałoby, że – w sposób naturalny – zmniejszyłaby się liczba Banków pozostających w dotychczasowych zrzeszeniach, a więc podmiotów zobligowanych do permanentnego od kilku lat wspierania finansowego pogrążonych w zapaści Banków zrzeszających. Stan taki utrudniłby sytuację zarówno wymagających ratowania Banków Zrzeszających, jak i Banków Spółdzielczych, które byłyby zmuszane taką pomoc nieść; byłoby takich podmiotów ratujących po prostu mniej, przez co ich indywidualne wysiłki czynione w ramach działań ratunkowych musiałby być większe.
 3. Wydanie przez KNF zgody na powstanie i funkcjonowanie nowego zrzeszenia byłoby akceptacją dopuszczania do rynku finansowego podmiotów nie wyposażonych w dostatecznie wysokie kapitały własne.
 4. Kolejne zrzeszenie podzieliłoby i osłabiłoby bankowość spółdzielczą, a budowanie struktur od początku byłoby prawdopodobnie jeszcze mniej efektywne, niż restrukturyzacja obecnych trzech Banków zrzeszających. Jako rozwiązanie bardziej uzasadnione ekonomicznie wskazywane jest zatem uzdrowienie dotychczasowych Banków zrzeszających poprzez ich restrukturyzację, mającą na celu urentownienie i optymalizację ich funkcjonowania.
 5. Budowanie struktur nowego Banku zrzeszającego spowodowałoby – siłą rzeczy – powielenie analogicznych struktur już istniejących w dotychczasowych Bankach zrzeszających. Wskazywany jest brak uzasadnienia ekonomicznego dla takich działań i oceniane jest, że zaskutkowałyby one ogólnym osłabieniem sektora BS-ów, który musiałby dźwigać relatywnie większe koszty, spowodowane multiplikacją kosztów i nakładów.

 

Argumenty organizacyjno – strategiczne

Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej pozytywnej oceny decyzji KNF – o charakterze organizacyjno – strategicznym:

 1. Ocena pozytywna decyzji KNF wiąże się z wieloaspektowymi korzyściami dla środowiska, jakie przyniosłoby nietworzenie nowego Zrzeszenia; decyzja oceniana jest jako właściwa a) z punktu widzenia sektora BS i jego stabilności, b) z punktu widzenia stabilności całego sektora finansowego, c) z punktu widzenia klientów banków spółdzielczych, d) z punktu widzenia wszystkich klientów wszystkich Banków, e) z punktu widzenia indywidualnego dobra banków tworzących nowe Zrzeszenie. Natomiast z punktu widzenia tzw. Systemów Ochrony, decyzja KNF implikuje więcej pracy i wzrost ryzyka funkcjonowania tych systemów.
 2. Jako ogólna wada Banków Spółdzielczych podawane jest ich rozdrobnienie. Podnoszone są argumenty, że to rozdrobnienie powoduje utrudnienia dla klientów chcących załatwiać swoje sprawy w sposób odmiejscowiony i bardziej efektywny. Kolejne zrzeszenie pogłębiłoby technologiczną i organizacyjną dywersyfikację środowiska, powodując zwiększenie skali i dokuczliwości nadmienionego problemu.
 3. Podnoszony jest argument powszechności procesów konsolidacyjnych w sektorze finansowo – kapitałowym. Ta powszechność wskazywana jest jako nowoczesny, efektywny i uzasadniony ekonomicznie i administracyjne trend, mający usprawnić funkcjonowanie sektora.
 4. Wskazane jest, że kolejne podziały w sektorze nie są zjawiskiem korzystnym, a wręcz przeciwnie; ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i wizerunkowych, jako rozwiązanie optymalne określana jest konsolidacją Banków.
 5. Wskazywane jest, iż Banki Spółdzielcze w innych państwach europejskich integrują swoją działalność, bądź nawet ulegają procesom konsolidacji. Tego typu działania podano jako przykład właściwej postawy przy zarządzaniu strategicznym sektorem bankowości spółdzielczej.
 6. Jako zagrożenie wskazano zaangażowanie w proces tworzenia nowego Zrzeszenia sił politycznych sprzyjających środowisku Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (SKOK-ów). Działania wspierające tego środowiska oceniono nie jako realne wsparcie, a działanie mające na celu budowanie przyczółków pod przyszły atak SKOK-ów na sektor Banków Spółdzielczych – jako na potencjalnego konkurenta.
 7. Podniesiono argument, iż działające obecnie dwa Zrzeszenia Banków Spółdzielczych już stanowią rozwiązanie redundantne i powodują duplikację zasobów i działań operacyjnych. Oceniono, że utworzenie trzeciego Zrzeszenia by tę redundancję pogłębiło. Jako model optymalny wskazano całkowitą inkorporacje sektora do jednego zrzeszenia.
 8. Negatywnie oceniono poziom profesjonalizmu działania organizatorów nowego Zrzeszenia. Wskazano, że takie przedsięwzięcie wymaga ogromnych nakładów finansowych, infrastrukturalnych i ludzkich, jakich nie posiadały Banki organizujące dyskutowane przedsięwzięcie.
 9. Wskazano, że intencją Nadzoru jest radykalna redukcja liczby Banków Spółdzielczych. Tę intencję oceniono pozytywnie i wskazano, że tworzenie nowego Zrzeszenie jest wbrew polityce KNF.
 10. Podniesiono argument niskiej świadomości sytuacji środowiskowej organizatorów nowego Zrzeszenia i wskazano jako słuszne działania KNF mające na celu zablokowanie tej inicjatywy, jako inicjatywy Banków mających błędną opinię o korzystnym dla BS-ów modelu działania sektora.
 11. Wskazano, na podwyższone ryzyko reputacji w przypadku likwidacji/upadłości uczestnika nowego Zrzeszenia.

 

Argumenty formalno – prawne

Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej pozytywnej oceny decyzji KNF – o charakterze formalno – prawnym:

 1. Uwzględniając komunikat KNF po decyzji, nowy Bank zrzeszający nie dostosował się w istotnych kwestiach do wymogów ustawy i rynku, na jakim miał prowadzić działalność. Jego uruchomienie w sytuacji niedostosowania było by niebezpieczne i stanowiło istotne zagrożenie dla sektora bankowości spółdzielczej.
 2. Obecnie istniejące Zrzeszenia (już mocno rozwinięte ) mają problemy, aby sprostać przeregulowanym wymaganiom rynku. Nowe Zrzeszenie miało tworzyć stosunkowo mała grupa niedużych Banków – niektóre w niezbyt zadowalającej kondycji ekonomicznej. Tego rodzaju struktura miałby problemy, by sprostać wymaganiom Nadzorcy oraz rynkowej konkurencji.
 3. Łączenie Banków jest drogą do optymalizacji ich działalności. Przy bardzo dużej liczbie obowiązków, którym podlegają Banki Spółdzielcze, nieracjonalne trwonienie zasobów, wynikające z powielania tych samych czynności w kilku Bankach zrzeszających jest nieefektywne i niekorzystne dla sektora.

Powiązane posty