„NIE” KNF dla nowego zrzeszenia: uzasadnienia negatywnej oceny decyzji KNF

Argumenty ekonomiczne

Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej negatywnej oceny decyzji KNF – o charakterze ekonomicznym:

 1. Decyzja KNF blokująca możliwość utworzenia nowego Zrzeszenia podjęta została z naruszeniem prawa, a kluczową, ukrytą przesłanką tej decyzji była próba ratowania Banku Zrzeszającego BPS S.A..
 2. KNF wykazała niekonsekwencję wydając zgodę na utworzenie nowego Banku zrzeszającego, a następnie blokując możliwość utworzenia wokół tego Banku Zrzeszenia.
 3. KNF nie dotrzymała obowiązujących w procedurze terminów, przez co decyzja jest niepraworządna.
 4. Zaistniała sytuacja, w której prawnie dozwolone możliwości zrzeszania się Banków Spółdzielczych zostały ograniczone bezprawnymi działaniami KNF i UKNF. Bezprawność działań KNF i UKNF polegała na niewykonywanie w terminie czynności, do których wykonania Komisja jest zobowiązana na mocy prawa. Takie działania KNF i UKNF wprowadzają zagrożenia dla bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora Banków Spółdzielczych; w szczególności takim zagrożeniem było pozostawienie niektórych BS-ów po 31 grudnia 2018 roku poza zrzeszeniami. Blokowanie możliwości swobodnego wyboru modelu biznesowego spośród dostępnych w ramach przepisów jest przejawem etatystycznego sterowania sektorem, przeczącego zasadom wolności gospodarczej.
 5. Brak zgody KNF na rozpoczęcie działalności operacyjnej nowego Banku zrzeszającego jest wbrew prawu, wbrew głoszonej przez Nadzorcę publiczne dobrowolności zrzeszeń. Jest natomiast korzystne dla Banków komercyjnych i już istniejących Banków zrzeszających. Nadzorca dąży do włączenia wszystkich BS-ów do jednego Zrzeszenia i wyeliminowania istoty spółdzielczości z rynku bankowego – co dzieje się często wbrew woli spółdzielców. Sektor bankowy powinien zachować spółdzielczość, ponieważ konkurencyjność zawsze jest dla rynku uzdrawiająca. Wszystkie wielkie Banki komercyjne posiadają wiele negatywnych cech i zachowań w stosunku zarówno dla klienta, pracownika, jak wobec całej gospodarki i bezpieczeństwa państwa, jako „zbyt duże, aby upaść”. Ponadto wielkie Banki komercyjne mają ogromny wpływ na polityków, w tym także na KNF.
 6. Kontrola urzędników z UKNF stwierdziła, że nowy Bank Zrzeszający jest przygotowany do rozpoczęcia działalności. Ponadto, wszystkie warunki ustawowe i kapitałowe zostały spełnione, więc decyzja odmowna KNF była wydana z naruszeniem prawa, bez żadnych uzasadnionych zastrzeżeń, według własnej, arbitralnej oceny członków KNF.
 7. Ponieważ zostały spełnione wszystkie wymogi formalne to arbitralna, pozamerytoryczna ocena członków KNF nie powinna być czynnikiem decydującym o nieudzieleniu zgody. Decyzja KNF powinna być oparta wyłącznie na przepisach prawa.
 8. Zostały poniesione duże koszty organizacyjne na tworzenie nowego Banku zrzeszającego (organizacyjne, personalne, kapitałowe).

 

Argumenty organizacyjno – strategiczne

Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej negatywnej oceny decyzji KNF – o charakterze organizacyjno – strategicznym:

 1. Decyzja KNF wynikła m. in. z etatystycznego podejścia Nadzorcy do zarządzania gospodarką. Jest ona poważnym ciosem zadanym lokalnym społecznościom Banków Spółdzielczych i wyrazem braku poszanowania woli tych właścicieli BS-ów, którzy chcieli utworzenia nowego Zrzeszenia. Podjęcie przez KNF takiej właśnie decyzji znacząco naruszyło zaufanie obywateli do organów państwa nadzorujących i kontrolujących sektor finansowy, powodując, że KNF jest postrzegana jako organ skupiający urzędników realizujących określone cele polityczne.
 2. Zaletą dyskutowanej inicjatywy jest to, że powstałoby nowe Zrzeszenie, które byłoby pomocne bankom spółdzielczym, nie prowadziłoby działalności gospodarczej i nie byłoby konkurencją dla Banków Spółdzielczych działających na rynku.
 3. Różnorodność w ekonomii sprzyja zarówno otoczeniu gospodarczemu jak i konkurencji, a w tym przypadku konkurencji między Bankami zrzeszającymi. Wprowadzenie Zrzeszenia zintegrowanego mogłoby okazać się lepszym rozwiązaniem niż tzw. Systemy Ochrony (czego obecnie nie da się jednoznacznie stwierdzić). Odmowa utworzenia nowego Zrzeszenia, to odgórne sprowadzenie systemu bankowości spółdzielczej do jednej formy i tylko jednego (narzuconego przez Nadzór) modelu działania.
 4. Wskazanym jest powstanie nowego Banku zrzeszającego, w formule innej niż obecne Banki Zrzeszające. Dotyczasowe Banki zrzeszające mają poważne kłopoty, trudny będzie proces ich uzdrawiania, a to świadczy o potrzebie organizacji apeksu.
 5. Nie można a’ priori jednoznacznie stwierdzić, czy formuła apeksowa jest lepsza niż obecnie funkcjonujące. Niemniej jednak, nie wyposażanie Banku zrzeszającego w możliwość samodzielnego inwestowania / kredytowania w eliminuje redukuje ryzyka z taką działalnością związane.
 6. Fakt, że Banki Spółdzielcze tworzące nowy Bank zrzeszający chciały przyjąć formułę apeksu, świadczy o tym, że nie odpowiada im model biznesowy, na którym oparte jest funkcjonowanie dotychczasowych Banków Zrzeszających.
 7. Decyzja KNF zaburza prawo tworzenia nowych, dopuszczanych prawem struktur i niszczy wolną konkurencję. Decyzja ta propaguje praktyki monopolistyczne i nie daje możliwości rozwoju stymulowanego konkurencyjnością i wolnym rynkiem.
 8. Decyzja KNF jest wyrazem nieliczenia się ze zdaniem właścicieli Banków Spółdzielczych, które chciały utworzyć nowe Zrzeszenie. Jest to praktyka urzędniczego zarządzania prywatnym majątkiem, bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności za skutki tego zarządzania. Decyzja jest wyrazem tłumienia inicjatyw oddolnych niemających wsparcia ze strony wiodących środowisk opiniotwórczych i urzędniczych. Działania KNF prowadzą do osłabienia idei bankowości spółdzielczej i zniechęcają członków Banków do angażowania się w sprawy środowiska.
 9. Decyzja KNF nie miała żadnego merytorycznego uzasadnienia. Była ewidentnie realizacją dyspozycji politycznej. W kwestii przejęcia kontroli nad Bankami Spółdzielczymi za pośrednictwem tzw. Systemów Ochrony, wszystkie dotychczasowe składy KNF i zarządy UKNF realizują dokładnie ten sam plan.
 10. Banki Spółdzielcze zostały poddane presji (Nadzoru, Banków zrzeszających, środowiskowych izb gospodarczych) mającej na celu włączenie ich wszystkich do tzw. Systemów Ochrony. Głównym powodem, dla którego była wywierana ta presja, była chęć zobligowania jak największej liczby BS-ów do wykładania środków na ratowanie dotychczasowych Banków zrzeszających, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
 11. Nowe zrzeszenie dałoby szansę na konkurencyjność, która obecnie jest fikcją. W stanie obecnym, dwa Banki zrzeszające działają pod presją programów naprawczych. Kolejne zarządy Banków zrzeszających tłumaczą niewydolność tych organizacji błędami popełnianymi przez poprzedników. W środowisku obserwowany jest poważny kryzys zaufania do elit.
 12. Decyzja KNF jest wpisana w politykę centralizacji środowiska BS-ów, a próby utworzenia przez Banki nowego Zrzeszenia kolidują z polityką Nadzorcy, ponieważ powstanie trzeciego Zrzeszenia może znacznie utrudnić centralizację.
 13. Jest to decyzja polityczna, zmierzająca do reorganizacji sektora w celu łatwiejszego jego nadzorowania.
 14. Dotychczasowa formuła Banków zrzeszających nie sprawdziła, ponieważ pomimo faktu, że są one formalnie własnością BS-ów, to nie za bardzo liczą się ze zdaniem swoich właścicieli, Zarządy Banków zrzeszających – przy wsparciu KNF – działają nie licząc się ze zdaniem BS-ów i prowadzą politykę przeciwko samodzielności Banków zrzeszonych.
 15. Powstanie Zrzeszenia apeksowego mogłoby przeciwdziałać dążeniom KNF do likwidacji (przejęć) małych BS-ów.
 16. Czysto apeksowy Bank zrzeszający dostarcza usługi nie koncentrując się na własnej działalności komercyjnej (bo jej nie prowadzi). Wskutek tego, usługi takiego Banku zrzeszającego są lepiej dopasowane i tańsze, bo realizowane dla grupy, a nie w pierwszej kolejności dla siebie, a w drugiej – dla grupy.
 17. Wskutek dywersyfikacji środowiskowych modeli biznesowych i pojawienia się konkurencyjności, w sposób naturalny dokonałaby się selekcja lepszego modelu i nastąpiłaby minimalizacja ryzyka centralizacyjnego.
 18. Przedstawiciele KNF i UKNF, wraz z rozpoczęciem dyskusji na temat tzw. Systemów Ochrony, wyraźnie sugerowali Bankom Spółdzielczym, że jedyną akceptowalną formą zrzeszania będą Systemy Ochrony przy istniejących Zrzeszeniach. Od początku KNF i UKNF dawały do zrozumienia, że zgody na Zrzeszenie apeksowe nie będzie. Ostateczna decyzja o zablokowaniu utworzenia nowego Zrzeszenia była prezentacją siły KNF i UKNF; system będzie funkcjonował tak, jak zaplanowały KNF i UKNF, a wszelkie dyskusje na temat możliwości decydowania Banków Spółdzielczych o swojej przyszłości są tylko pozorne.

 

Argumenty formalno – prawne

Respondenci podali następujące uzasadnienia swojej negatywnej oceny decyzji KNF – o charakterze formalno – prawnym:

 • Utworzenie nowego zrzeszenia, które miało spełniać tylko i wyłącznie funkcję apeksową, mogło spowodować, że coraz więcej Banków Spółdzielczych będzie chciało opuścić dotychczasowe Zrzeszenia, a tym samym osłabić możliwości finansowania deficytowej działalności Banków Zrzeszających. Jednak trudna sytuacja finansowa Banków Zrzeszających nie powinna być powodem blokowania samodzielności i samorządności BS-ów.
 • W środowisku Banków spółdzielczych jest miejsce na formułę Zrzeszenia bez transferu ryzyka między Bankami zrzeszonymi, jak też między Bankami zrzeszonymi i Bankiem zrzeszającym.
 • Zmuszanie BS-ów do pozostawnia w deficytowych Zrzeszeniach, pomimo wypracowania prawem dozwolonej nowej formy Zrzeszenia pozbawionej tej wady, jest nielegalne.

Powiązane posty