Ocena wsparcia Banków zrzeszających w procesach zakupowych rozwiązań i systemów IT – wnioski i podsumowanie

Ocena wsparcia Banków zrzeszających w procesach zakupowych rozwiązań i systemów IT

Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w stosunkowo rzadkich przypadkach BS-y oceniają wsparcie Banków zrzeszających w dyskutowanej materii wysoko. Większość ocen jest średnia (60%), zaś na drugim miejscu plasują się oceny niskie (33%). Jedynie 7% badanych ocenia wsparcie Banków zrzeszających wysoko. Wyniki badań znalazły też potwierdzenie w wywiadach środowiskowych; zdecydowana większość rozmówców nie wypowiada się zbyt pochlebnie o rekomendacjach zakupowych, czy o cenach prezentowanych przez Banki zrzeszające. Nierzadkie są opinie mówiące, iż oferty zrzeszeniowe wskazują na rozwiązania drogie i „markowe”, nie przystosowane ekonomicznie i pragmatycznie do modeli zakupowych preferowanych przez Banki Spółdzielcze (BS-y preferują rozwiązania mniej prestiżowe, za to istotnie tańsze, a funkcjonalnie i jakościowo nie odbiegające od propozycji „markowych”).

Odsetek zakupów rozwiązań i systemów IT realizowanych za pośrednictwem Banków zrzeszających

Banki Spółdzielcze w bardzo małym stopniu dokonują zakupów IT za pośrednictwem Banków Zrzeszających – niewiele ponad 4% wydatków na rozwiązania i systemy IT (w ujęciu kwotowym, o charakterze szacunkowym) jest czynione za pośrednictwem Banków Zrzeszających. Ciekawym spostrzeżeniem wynikającym z analizy ankiet badawczych jest to, że nawet respondenci relatywnie wysoko oceniający wsparcie Banków zrzeszających (oceny 3 lub 4), bardzo często jednocześnie deklarują zerowy, badź bardzo niski (na poziomie pojedynczych procentów) odsetek zakupów realizowanych za pośrednictwem Banków zrzeszajacych. Wynikać to może z faktu, że jeżeli nawet Banki te rekomendują rozwiązania znajdujące akceptację merytoryczną personelu IT BS-ów, to ich ceny stanowią barierę zaporową, w sytuacji, gdy dochodzi do realizacji zakupu – patrz: sekcja 1.3; opinie nt. poziomu cen, wynegocjowywanych przez Banki zrzeszające.

Ceny wynegocjowywane przez Banki zrzeszające

Z przeprowadzonych badań wynika, że personel IT BS-ów, w swojej przeważającej części, uważa, że ceny, wynegocjowywane przez Banki zrzeszające u dostawców IT, nie są atrakcyjne. Spośród respondentów, którzy mieli sprecyzowane zdanie na dyskutowany temat, blisko 2/3 sądzi, że Bankom zrzeszającym nie udaje się wynagocjować dobrych cen. Z opinii zebranych w trakcie wywiadów środowiskowych wynika, że – zdaniem BS-owców – Banki zrzeszające często bardziej kierują sie interesem własnym, niż potrzebami Banków Spółdzielczych. Spostrzeżenia te zdaje się potwierdzać jedna z pisemnych deklaracji, zamieszczonych na środowiskowym portalu „BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych” przez przedstawicieli managmentu jednej z zrzeszeniowych spółek, powołanych do świadczenia wsparcia IT na rzecz BS-ów. Deklaracja to cytowana jest poniżej w postaci oryginalnej:

„Niestety przez ubiegłe lata nasza spółka nie poświęcała dostatecznej uwagi problemom Banków Spółdzielczych w naszym Zrzeszeniu. Natomiast tam gdzie byliśmy obecni to nasze rozwiązania nie zawsze były zaprojektowane na miarę konkretnego Banku. Mogło mieć na to wpływ kilka czynników. Jednym z nich na pewno było słabe zrozumienie potrzeb Banków Spółdzielczych.”

(Źródło: BS BLOG, publikacja „W grupie siła (Wieści z IT BPS)” z dnia 23 listopada 2017 r.)

Zrzeszeniowe rekomendacje dostawców IT

Banki Spółdzielcze zasadniczo nie oceniają wysoko rekomendacji dokonywanych przez Banki zrzeszające, dotyczących wyboru dostawców IT. Oceny średnie przyznało 51% respondentów, niskie natomiast – 35%. Jedynie 14% badanych oceniło dyskutowane wsparcie wysoko. Należy stwierdzić, że na tle poprzednich badań, wyniki dotyczace zrzeszeniowych rekomednacji dostawców IT wypadają relatywnie dobrze, a rozkład ocen jest w miarę równomierny. Nie ma jednak wyraźnej, pozytywnej korelacji pomiędzy oceną rekomendacji dostawców, a realnym dokonywaniem zakupów przez BS-y u tych rekomendowanych dostawców. Jak wspomniano, może to wynikać z faktu, iż mimo, że ocena merytoryczna rekomendacji jest pozytywna, to barierę mogą stanowić ceny oferowanych produktów i usług.

Title: Purchases of IT systems and solutions – individual in Cooperative Banks vs. global via Associating Banks.

Summary: In the article the general assessment of the support of Associating Banks – for Cooperative Banks – in purchase processes of IT solutions and systems was made. Presented is what percentage of purchases of IT solutions and systems is carried out through Associating Banks. An assessment of the price level negotiated by Associating Banks with suppliers was carried out.

Keywords: Cooperative Banks, Associating Banks, Associations of Cooperative Banks, purchase of IT systems

Powiązane posty