Relacja zarząd – służby IT, a kwestia centralizacji

Ankietowani przedstawiciele bankowych służb IT zostali, w ramach badania, poproszeni o wyrażenie opinii na temat tego, czy ich zdaniem, zarządy Banków, w których pracują, są zwolennikami, czy przeciwnikami centralizacji. Należy podkreślić, że nie są to ustalenia pochodzące bezpośrednio od zarządów (takie badania są w planach), a oparte na subiektywnym odbiorze bankowych informatyków. Należy tu podkreślić, że celem badania było w dużym stopniu ustalenie, czy służby IT i zarządy dzielą się świadomością i opiniami na temat funcjonowania w Banku obszaru informatyki. 

W szczególności zadano informatykom pytanie, czy zarządy, w kwestii centralizacji, zasięgały ich opinii. 

Autorzy niniejszej publikacji, planują realizację w przyszłości badań, w ramach których informacje na temat centralizacji pozyskiwane będą bezpośrednio od zarządów Banków Spółdzielczych. W niniejszym jednak artykule, źródłem takich informacji są przedstawiciele komórek IT i – jak wspomniano – głównym celem badania jest ocena realacji zarząd – służby IT w kontekście tematu centralizacji. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki badań:

Pytanie badawcze: Czy zarząd Państwa Banku jest – w Pani / Pana opinii – zwolennikiem centralizacji – T/N?

Na podstawie powyższych wyników, można stwierdzić, że odsetek stanowisk pozytywnych i negatywnych w kwestii centralizacji jest podobny w obu grupach: zarządy i komórki IT. Jedynie w przypadku zrzeszenia PBA, odsetek przeciwników centralizacji wśród zarządów jest isotnie niższy niż odsetek takowych wśród infomatyków (70% vs. 90%). Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że są to opinie wtórne; nie pozyskane bezpośrednio od osób z zarządów. 

Badaniu poddano jeszcze jedną kwestię, mianowicie to, czy zarząd, w kwestii centralizacji, zasięgnął opinii służb IT. W ponad połowie przypadków (w 58% przypadków), odpowiedź jest pozytywna: zarząd zasięgnął opinii przedstawicieli służb IT. 

Oto szczegółowe wyniki badań: 

Pytanie badawcze: Czy, w kwestii centralizacji, zarząd Banku zasięgnął Pani / Pana opinii – T/N?


			

Powiązane posty