Centralizacja a stanowiska pracy w komórkach IT

W odniesieniu do kwestii, czy ewentualna centralizacja systemów core'owych w zrzeszeniach stanowi zagrożenie dla stanowisk pracy bankowych informatyków, opinie są podzielone mniej więcej po połowie. 52% ankietowanych przedstawicieli służb IT Banków Spółdzielczych uważa, że centralizacja nie stanowi żadnego zagrożenia dla ich pracy, natomiast pozostałe 48% respondentów ma odmienne zdanie. Podobny rozkład kształtuje się we wszystkich trzech badanych populacjach.

Poniższa tabela przedstawia wyniki szczegółowe badania: 

Pytanie badawcze: Czy ewentualna centralizacja jest zagrożeniem dla stanowiska pracy bankowego informatyka - T/N? Najsilniej obawy, związane z własnym stanowiskiem pracy, reprezentują przedstawiciele zrzeszania PBA (60% uważa, że centralizacja jest zagrożeniem dla ich stanowiska), a najsłabiej – przedtawiciele zrzeszenia BPS (47% ma dyskutowane obawy). 

Należy jednak podkreślić, że nie ma istotnego zróżnicowania w repezentacji poszczególnych stanowisk na wskroś zrzeszeń. 

Ci respondenci, którzy mają obawy, dotyczące swojego stanowiska pracy w związku z ewentualną centralizacją, określają je następująco:
  • Brak systemu core`owego, funkcjonującego lokalnie w Banku, implikuje marginalizację, bądź wręcz likwidację stanowisk pracy informatyków. Dla najmniejszych banków centralizacja może spowodować likwidację stanowiska informatyka wraz z powierzeniem zarządzania pozostałą infrastrukturą firmie zewnętrznej (np. wytypowanej przez zrzeszenie).

  • Jeżeli nawet nie nastąpi całkowita likwidacja dyskutowanych stanowisk, to pracy będzie istotnie mniej; powstają więc obawy przed zredukowaniem liczności zespołu informatyków (w Bankach, w których jest więcej niż jeden specjalista), bądź obawy przed zredukowaniem wymiaru czasu pracy badź liczby etatów w komórce IT (w Bankach, w których jest jedno stanowisko informatyczne). 

  • Może nastąpić umniejszenie rangi i roli informatyka w Banku, jak również redukcja wynagrodzenia, związana z wykonywaniem mniej wyspecjalizowanych zadań (np. proste czynności konserwacyjne dotyczące stacji roboczych, drukarek czy urządzeń oraz okablowania sieciowego). Centralizacja może spowodować w małych Bankach konieczność zmiany profilu informatyka z osoby czysto technicznej związanej z IT, na pracownika wsparcia lub ewentualnie osobę obsługującą systemy pomocnicze niezbędne w działalności banku - czyli zamiana charakteru czynności służbowych na te mniej ambitne i niżej płatne. 

  • W przypadku gdy informatyk zostanie przesunięty do wykonywania mniej ambitnych zadań, będzie istniało duże prawdopodobieństwo odejścia takiej osoby z organizacji – z uwagi na brak samorealizacji zawodowej i ograniczenie rozwoju kometencyjnego. Ewentualnie pojawi się konieczność przekwalifikowania się informatyka na stanowisko biznesowe, co nie koniecznie będzie odpowiadać zainteresowaniom i pasjom zawodowym specjalisty IT.
  • Centralizacja jest nie tylko zagrożeniem dla pracy informatyka. Zagrożeniem jest utrata całkowitej autonomii Banku.

Natomiast ankietowane osoby, które nie uważają, by centralizacja niosła jakiekolwiek istotne zagrożenia dla ich stanowiska pracy, podnoszą następujące argumenty:

  • Sama centralizacja nigdy nie spowoduje zdjęcia wszystkich czynności dotyczących obszaru IT z Banku. Nawet w aplikacjach zarządzanych centralnie, na administratorach po stronie Banku spoczywają czynności, które muszą być wykonane lokalnie. 

  • Wsprarcie personelu IT ze zrzeszeń ułatwi pracę lokalnym komórkom informatycznym w BS-ach.

  • W przypadku centralizacji, stanowisko informatyka, jako takie, nie jest zagrożone. Zmieni się jedynie zakres obowiązków związany z tym stanowiskiem.

Niektórzy respondenci podnosza natomiast kwestie zagrożeń nie tyle dla swoich stanowisk pracy, co dla zewnętrznych, współpracujących z Bankiem firm informatycznych. Wyrażany jest pogląd, że firmy, które wykonują specjalistyczne usługi dla małych BS-ów, obciążając każdy bank z osobna na podobną pracę, mogą obawiać się redukcji przychodów w związku z centralnym zarządzaniem i centralnym serwisem obsługiwanym przez zrzeszenia ew. współpracujące ze zrzeszeniami firmy.

Powiązane posty