Centralizacja core’owych systemów IT Banków Spółdzielczych w zrzeszeniach

Badania, przeprowadzone przez Zespół ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą, dotyczyły kwestii centralizacji głównych systemów informatycznych BS-ów w zrzeszeniach. Główny system informatyczny w Banku Spółdzielczym stanowi GAB – Główna Aplikacja Bankowa. W środowisku rozpowszechniła się jednak nazwa mająca anglojęzyczną genezę – system core’owy. Ponieważ jest to określenie, którym powszechnie operują przedstawiciele Banków Spółdzielczych, w niniejszej publikacji właśnie ono będzie używane do określania GAB.

Koncepcja centralizacji, to koncepcja promowana przez Banki zrzeszające, a polegająca na konwersji systemów core’owych do postaci jednego systemu, współdzielonego przez BS-y, a funkcjonującego w zrzeszeniu. Realizacja tej idei polegałaby na tym, że Banki rezygnowałyby z użytkowania własnych, autonomicznych, lokalnych systemów na rzecz systemu, który działaby w zrzeszeniu. Dostęp do tego systemu centralnego odbywałby się z wykorzystaniem łączy internetowych. Byłby to system jednolity dla wszystkich Banków – jednolity w sensie bycia jednym produktem informatycznym, pochodzącym od wybranego dostawcy (obecnie BS-y używają 3 różnych systemów core’owych, pochodzących od 3 różnych dostawców). W ciągu ostatnich lat, oba zrzeszenia starały się skłonić Banki Spółdzielcze do przyjęcia wyżej opisanego modelu funkcjonowania obszaru IT. Najpierw próby takie podejmował Bank zrzeszający BPS – nie spotkały się one jednak z aprobatą środowiska i ostatecznie koncepcja ta upadła. Następnie próbę podjął Bank Zrzeszający SGB, wprowadząjac w strategii rozwoju grupy ideę Zintegrowanego Rozwiązania Zrzeszeniowego (ZRZ). Strategia ta w pierwszym podejściu została przyjęta (i nadal formalnie obowiązuje), ale jej wdrożenie w życie napotyka na bardzo poważne problemy i wiele wskazuje na to, że – podobnie jak w przypadku zrzeszenia BPS – zakończy się fiaskiem. Wynika to z faktu, że – jak wskazują zaprezentowanie poniżej wyniki badań – środowisko BS-ów, w swojej zdecydowanej większości, jest nieprzychylne centralizacji. Pomimo przegłosowanej przez Zgromadzenie Prezesów grupy SGB strategii, obejmującej m.in. koncepcję ZRZ, zarówno zarządy Banków, jak i służby informatyczne są, w swojej większej części, przeciwne centralizacji systemów.

W pracach Zespołu ds. Badań nad Bankowością Spółdzielczą Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, postawiony został następujący problem badawczy ogólny:

Czy środowisko Banków Spółdzielczych jest przychylne koncepcji centralizacji głównych systemów informatycznych (tzw. systemów core’owych) w Bankach zrzeszających?

Powyższy problem ogólny został podzielony na następujące problemy szczegółowe:

  • Jak przedstawiciele służb IT Banków Spółdzielczych oceniają koncepcję centralizacji systemów core’owych w Bankach zrzeszajacych?

  • Jakie potencjalne korzyści i zagrożenia widzą owi przedstawiciele w ewentualnej centralizacji?

  • Czy, w opinii bankowych informatyków, dyskutowana centralizacja jest zagrożeniem dla ich stanowisk pracy?

  • Czy zarządy Banków Spółdzielczych są – w opinii informatyków – zwolennikami, czy przeciwnikami centralizacji, i czy w kwestii centralizacji zarządy zasięgały opinii bankowych służb IT?

Na wstępie badań postawiono hipotezę główną, o następującym brzemieniu:

Środowisko Banków Spółdzielczych, w swojej przeważającej części, jest nieprzychylne koncepcji centralizacji głównych systemów informatycznych (tzw. systemów core’owych) w Bankach zrzeszających.

Powyższą hipotezę główną można rozwinać w postaci hipotez szczegółowych:

  • Zdecydowana większość informatyków w Bankach Spółdzielczych to przeciwnicy centralizacji systemów core’owych w Bankach zrzeszających.

  • Zarządy Banków Spółdzielczych są, w przeważającej części, również przeciwnikami centralizacji.

  • Przedstawiciele służb IT nie dostrzegają zbyt wielu potencjalnych korzyści, wynikających z ewentualnej centralizacji, a bardziej widzą, jako znaczące, zagrożenia, wynikające z wdrożenia tej koncepcji w życie.

Powiązane posty