Korzyści i zagrożenia związane z centralizacją

Kolejną kwestią poddaną badaniu były potencjalne korzyści i zagrożenia związane z centralizacją. 

Mniej więcej 1/3 badanych stwierdziła, że nie dostrzega żadnych korzyści w przeniesieniu swoich systemów core'owych do zrzeszeń. Do najczęściej spotykanych odpowiedzi pozostałych 2/3 respondentów należały stwierdzenia następujące:
 • minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury i kadry IT,
 • ujednolicenie systemów i ich konfiguracji, implikujące niższe koszty wykonywania czynności konfiguracyjnych,
 • oszczędności na licencjach i usługach dostarczanych przez firmy informatyczne, 
 • podniesiony poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemów (całodobowy monitorng i wsparcie przez pracowników zrzeszeń).
Należy tu zaznaczyć, że zaprzeczenie ostatniego z wyżej wymienionych punktów ("podniesiony poziom bezpieczeństwa i niezawodności") jest jednym z najczęściej wymienianych zagrożeń związanych z centralizacją, co będzie opisane w dalszej części publikacji. Otóż wielu respondentów ma zdanie wręcz przeciwne, to znaczy - w ich opinii - centralizacja przyczyni się do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania Banków. Obniżenie poziomu bezpieczeństwa argumentowane jest powstaniem - w przypadku przeniesienia systemów BS-ów do zrzeszeń - "pojedynczego punktu cyber-ataku", a z kolei zmniejszenie niezawodności, ma wynikać z powstania "pojedynczego punktu awarii" – gdy nie działa, albo działa niewydajnie system centralny w zrzeszeniu, odczuwają to pracownicy i klienci od razu całego zrzeszenia. 

Do rzadziej wymienianych korzyści centralizacji, wskazywanych przez przedstawicieli służb IT BS-ów, zaliczyć można następujące:
 • większa skalowalnośc systemów,
 • zwolnienie części zasobów sprzętowych,
 • zmniejszenie uzależnienia Banku od pracowników komórek IT,
 • większa unifikacja systemów i produktów bankowych, zaiplementowanych w scentralizowanym środowisku informatycznym.
Ostatni argument, wskazany tu jako korzyść z centralizacji ("większa unifikacja systemów i produktów bankowych"), jest jednocześnie jednym z częściej podnoszonych zagrożeń związanych z koncepcją centralizacji – będzie to opisane dokładniej w dalszej części niniejszego artykułu. 

Natomiast, jeśli chodzi o wskazywane przez badanych zagrożenia związane z centralizacją systemów core'owych w zrzeszeniach, to można je podzielić na trzy kategorie:
 • zagrożenia ogólno-biznesowe,
 • zagrożenia sprzedażowo – produktowe,
 • zagrożenia technologiczne.
Do wymienianych przez respondentów zagrożeń ogólno-biznesowych należą:
 • ograniczanie autononomi Banków i zbyt dalego idąca centralizacja środowiska,
 • ograniczanie samostanowienia Banków poprzez redukowanie poziomu ich decyzyjności, 
 • centralizacja i unifikacja procesów,
 • początek procesu likwidacji Bankowości Spółdzielczej (jedna z opinii: "[...] począwszy od stanowisk IT, kończąc na stanowiskach zarządzających działaniem Banku")
 • likwidacja stanowisk pracy w Bankach Spółdzielczych,
 • stopniowe przekształcanie Banków Spółdzielczych w "okienka sprzedażowe" Banków zrzeszających (konsolidacja grupy Banków danego zrzeszenia w de facto jeden organizm gospodarczy o strukturze centralistyczno – koroporacyjnej; konsolidacja będąca zaprzeczeniem idei spółdzielczej, lokalnej bankowości),
 • wzrost kosztów utrzymania systemów po przeniesieniu do zrzeszeń, związany z monopolizacją dostawcy infrastruktury (zrzeszenie) i monopolizacją dostawcy aplikacji bankowej (jeden wybrany producent).
Do wymienianych przez ankietowanch przedstawicieli BS-ów zagrożeń o charakterze sprzedażowo – produktowym należą natomiast: 
 • brak pełnej kontroli nad konfiguracją systemu i związaną z tym potencjalną ingerencję zrzeszeń w ofertę produktową BS-ów,
 • umożliwienie zrzeszeniom dostępu do poufnych danych Banku (danych o klientach, o produktach klientów, warunkach handlowych tych produktów); zrzeszenia są tu traktowane jako konkurenci biznesowi Banków Spółdzielczych (jedna z opinii: "Bank istnieje dzięki klientom; jeżeli oddamy dane naszych klientów do innej firmy, to przestaniemy istnieć"),
 • dłuższy czas uruchamiania i wdrażania do sprzedaży nowych produktów bankowych,
 • utrudnione podejmowanie decyzji wymagających odejścia od standardowych procedur sprzedażowych, 
 • utrudniona zmiana zrzeszenia, w przypadku obrania przez zrzeszenie kierunków działania niezgodnych z interesem konkretnego Banku Spółdzielczego.
Natomiast z zagrożeń o charakterze technologiczym, ankietowani przedstawiciele służb IT BS-ów, wymieniają:
 • uzależnienie faktu działania systemu od niezawodności łączy internetowych (problem istotny zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie oferta i jakość usług firm telekomunikacyjnych nierzadko nie jest oceniana zbyt wysoko),
 • brak bezpośredniego nadzoru Banku nad własną instancją systemu,
 • "pojedynczy punkt awarii" – zrzeszenie, w którym jest system centralny BS-ów,
 • większe zagrożenie cyber-atakiem (tzw. "pojedynczy punkt cyber-ataku"); gdy skutecznie zostanie zaatakowan system centralny w zrzeszeniu, czy też media dostępowe do tego systemu (łącza, routery, firewalle), nie działają wszystkie Banki tego zrzeszenia,
 • większe koszty utrzymania i rozwoju oprogramowania, związane z wykorzystaniem przez zrzeszenia i dostawcę aplikacji pozycji de facto monopolistycznej, 
 • narzucanie przez zrzeszenia rozwiązań informatycznych i ich cen, 
 • brak wpływu Banków na kierunki rozwoju IT we własnych organizacjach; marginalizacja głosu Banków w zakresie wybieranych rozwiązań IT i kosztów ich wdrożenia, 
 • utrata przez lokalne służby IT pełnej kontroli nad głównym systemem Banku, 
 • dłuższy i trudniejszy proces definiowanania, zamawiania i wdrażania modyfikacji funkcjonalności systemu.

			

Powiązane posty